Geared Motors

Gear Motor

Mobilgear 600 XP 220 Specification : CLP VG 220
Mobil Glygoyle 220 Specification : CLP PG VG 220
Mobil Glygoyle 460 Specification : CLP PG VG 460
Mobil Glygoyle 460 Specification : Lubricant for food industry VG 460
Mobil SHC 630 Specification : CLP HC VG 220
Mobil SHC Cibus 220 Specification : Lubricant for food industry, VG 220